ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.             Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα αφού είναι βασισμένο στο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Βάση στο σύστημα αυτό αποτελεί η Εκπαιδευτική Μονάδα (ΕΜ). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΕΜ που αναφέρεται στο πρόγραμμα.

2.             Για τον καθορισμό των ΕΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος (διαλέξεις, εργασίες απαιτούμενη προετοιμασία κ.λ.π.).

3.             Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 240 ΕΜ.

4.             Σε όλα μαθήματα του προγράμματος αντιστοιχίζονται  8 ΕΜ και έχουν  4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

5.             Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος είναι 14.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: 

α) 14 υποχρεωτικά μαθήματα  τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος και

    β)  μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε

·  μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Στατιστικής και

·  μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών (8 στο α’ έτος, 4 στο β’ έτος και 2 στο γ’ έτος).

Στα 2 τελευταία εξάμηνα δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΕΜ δεν υπερβαίνουν τις 32 ανά εξάμηνο.

Στα εξάμηνα από το Γ’ εως και το Η’,   ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΕΜ δεν υπερβαίνουν τις 40 ανά εξάμηνο.

Για το Ζ και Η εξάμηνο μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μονο για την «Πρακτική Άσκηση»

Μετά το 4ο έτος ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΕΜ δεν υπερβαίνουν τις 48 ανά εξάμηνο.

Στις επιλογές μαθημάτων για εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (δηλώσεις μαθημάτων) πρέπει να προηγούνται τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί με επιτυχία, και τα οποία προσφέρονται το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Εκτός των 14 υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 112 ΕΜ,  για την συμπλήρωση των υπολοίπων  απαιτούμενων ΕΜ, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 72 ΕΜ από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι υπόλοιπες 56 ΕΜ που απονέμουν για την απόκτηση του πτυχίου μπορούν να προέλθουν είτε από μαθήματα επιλογής του τμήματος είτε από μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου

Ο πίνακας των προσφερομένων μαθημάτων ανακοινώνεται κατ’ έτος ανάλογα με τα μαθήματα που προσφέρονται και τη διαθεσιμότητα διδασκοντων. Μαθήματα επιλογής μπορούν να μην δοθούν κάποια χρονια αν δεν υπάρχει διαθέσιμος διδάσκων.

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα με την απόκτηση του πτυχίου του να λάβει βεβαίωση γνώσης Η/Υ, ισοδύναμη με το ECDL στο δημόσιο.

Δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα για ένα εξάμηνο σε κάποιο αντίστοιχο τμήμα σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης ERASMUS+.

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

·   Πιθανότητες Ι (Υ)

·   Μαθηματικός  Λογισμός Ι (Υ)

·   Γραμμική Άλγεβρα Ι (Υ) 

·   Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  με R (Υ)

·   Πιθανότητες ΙΙ (Υ)

·   Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (Υ)

·   Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ (Υ)

·   Εισαγωγή  στις Πιθανότητες και  Στατιστική με R (Υ)

Γ’ Εξάμηνο

Δ’ Εξάμηνο

·   Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ)

·   Στοχαστικές Διαδικασίες Ι (Υ)

·   Γραμμικά Μοντέλα (Υ)

·   Δημογραφική Στατιστική

·   Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

·   Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη  

·   Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

·   Γραμμικά Μοντέλα (Υ)

·   Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Υ)

·   Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ)

·   Δειγματοληψία

·   Μαθηματικές Μέθοδοι

·   Aναλογιστικά  Ι

·   Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων

Ε’ Εξάμηνο

ΣΤ’ Εξάμηνο

·   Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Υ)

·   Στατιστική κατά Bayes

·   Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητας

·   Οικονομετρία

·   Θεωρητική Στατιστική

·   Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων *

·   Ανάλυση Δεδομένων (Υ)

·   Προσομοίωση

·   Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

·   Μη Παραμετρική  Στατιστική

·   Βιοστατιστική I

Ζ’ Εξάμηνο

Η’ Εξάμηνο

·   Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

·   Αναλογιστικά ΙΙ

·   Θεωρία Πιθανοτήτων

·   Στατιστική Μάθηση

·   Βιοστατιστική ΙΙ

·   Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

·   Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ

·   Διπλωματική

·   Πρακτική Άσκηση

·   Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

·   Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας

·   Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

·   ΕΘΣΠ: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά και την Κοινωνική Ασφάλιση

·   Διπλωματική

·   Πρακτική Άσκηση

 

 

* ΜΟΝΟ  ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2008-2009 και προηγούμενα εφαρμόζεται το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το οποίο για την απόκτηση πτυχίου πρέπει να συμπληρώσουν 240 ΕΜ έχοντας περάσει τα 11 υποχρεωτικά μαθήματα, και 72 ΕΜ από μαθήματα στατιστικού περιεχομένου.

Οι μεταβατικές διατάξεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών βρίσκονται εδώ.

 

 


 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Μαθήματα Α' Εξαμήνου

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι (Υ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (Υ)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (Υ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R (Υ)

 

Μαθήματα Β' Εξαμήνου

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ (Υ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ  (Υ)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (Υ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ R (Υ)

 

Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Υ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ι (Υ)

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (Υ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Μαθήματα Δ' Εξαμήνου

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (Υ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (Υ)

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Υ)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

 

Μαθήματα Ε' Εξαμήνου

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (Υ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ BAYES

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

 

Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 

Μαθήματα Ζ' Εξαμήνου

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΙ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Μαθήματα Η' Εξαμήνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΣΠ: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 17

Η κατανομή των μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο από τα άλλα τμήματα έχει ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

6

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

6

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

6

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

6

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++

6

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

6

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 6

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 6

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

6

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΜ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

6

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

6

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)

6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

6

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) ΙΙ

6

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

6

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

6

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

6

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

6

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

6

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 6

ΨΗΦΙΑΚΟ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6