·         Στατιστική Μάθηση

Mέθοδοι Statistical Data mining, Προχωρημένες μέθοδοι ομαδοποίησης, Model based clustering, clustering large data sets. Mέθοδοι  Classification,  μέθοδοι κοντινότερου γείτονα, δέντρα αποφάσεων, γραμμικές και μη γραμμικές μέθοδοι διαχωρισμού , μη παραμετρικές μέθοδοι με τη χρήση Kernel. Μέτρα καλής κατάταξης, αξιολόγηση κατάταξης.  Μέθοδοι dimension reduction. Regularization, LASSO, κλπ. Big data problems and methods

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Hastie, Tibshirani and Friedman (2009) Elements of Statistical Learning, 2nd edition Springer

·         James, Witten, Hastie and Tibshirani (2011)  Introduction to Statistical Learning with  applications in R, Springer

·         B. S. Everitt, S. Landau, M. Leese, and D. Stahl (2011) Cluster Analysis, Fifth Edition, Wiley