·         Πρακτική Άσκηση

 

Η  Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να γίνει, μια μόνο φορά και αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του Τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την έγκριση του υπεύθυνου του Τμήματος και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει από το 5ο εξάμηνο σπουδών και αργότερα. Ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκειά της, μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 ΕΜ. Ο αριθμός των ΕΜ καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τον συντονιστή της Πρακτικής Ασκησης μετά από πρόταση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ.