·         Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

Μη γραμμικής εξισώσεις: Μέθοδος της διχοτόμησης, επανάληψη σταθερού σημείου, Μέθοδοι Newton-Raphson και τέμνουσας. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων: Διάσπαση LU, επαναληπτικές γραμμικές μέθοδοι, ειδικά γραμμικά συστήματα. Παρεμβολή και πολυωνυμικές προσεγγίσεις, προσαρμογή καμπυλών. Αριθμητικές μέθοδοι παραγώγισης και ολοκλήρωσης. Προσεγγίσεις με σειρές Taylor. Αρχές προσομοίωσης. Αλγόριθμοι Random search, Simulated Annealing και ΕΜ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Monahan, J. (2011) Numerical Methods of Statistics. Cambridge Series

·         Lange, K. (2010) Numerical Analysis for Statisticians. Springer

·         Gentle, J. (2009) Στοιχεία Υπολογιστικής Στατιστικής. Μετάφραση Π. Μωυσιάδης.Εκδόσεις Παν. Μακεδονίας