Μεταβατικές Διατάξεις

1.      Οι  φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων (δηλαδή με εγγραφή πριν το 2015)  συνεχίζουν με το ως τώρα πρόγραμμα για ακόμα 4 χρόνια. Αν μέχρι τότε δεν έχουν πάρει πτυχίο θα πρέπει να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών.

2.      Επειδή στο νέο πρόγραμμα δεν υπάρχει το μάθημα «Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων», το οποίο ήταν υποχρεωτικό στο προηγούμενο πρόγραμμα, το μάθημα αυτό θα διδάσκεται κανονικά για τα επόμενα 2 χρόνια και στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από το μάθημα "Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα".

3.      Για τα υποχρεωτικά μαθηματα οι αντιστοιχίες είναι οι εξής:

4.      «Γραμμική Άλγεβρα» αντιστοιχίζεται με «Γραμμική Άλγεβρα Ι».

5.      «Εισαγωγή στη Στατιστική» αντιστοιχίζεται με «Εισαγωγή  στις  Πιθανότητες και  Στατιστική με R».

6.      Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνολικά (ανά εξάμηνο σπουδών) οι αντιστοιχίσεις των μη-καταργούμενων μαθημάτων του παλιού προγράμματος σπουδών με μαθήματα του νέου προγράμματος, σημειώνοντας με αστερίσκο (*) τα μαθήματα που παραμένουν ως έχουν και στα δύο προγράμματα.

7.      Ως προς τον αριθμό των μαθημάτων  που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές: για τους φοιτητές που είναι ήδη στο τμήμα θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ως τώρα  για ακόμα 4 χρόνια (χρονιές 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19).  Μετά, όπως παραπάνω, μεταπηδούν στο καινούριο πρόγραμμα και τους περιορισμούς του.

8.      Όσοι φοιτητές έχουν περάσει μαθήματα του παλιού προγράμματος αυτά διατηρούν τις ΔΜ που είχαν όταν τα πέρασαν.

9.      Αν κάποιος φοιτητής έχει ήδη περάσει ένα μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών, δεν μπορεί να δηλώσει το μάθημα με το οποίο έχει αντιστοιχηθεί.

 

Πίνακας αντιστοίχισης  μαθημάτων παλιού και νέου προγράμματος

 

 

Α΄

Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

Β΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6001

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Πιθανότητες Ι

6142

Θεωρία Κατανομών

Πιθανότητες ΙΙ

6031

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή  στις πιθανότητες και  Στατιστική με R (Υ)

6012

Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων

*

6041

Μαθηματικός Λογισμός Ι

*

6042

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ

*

6051

Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές

Γραμμική Αλγεβρα Ι

6122

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

*

Γ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

Δ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6033

Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες

Δειγματοληψία

6014

Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων

καταργείται

6023

Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση

Γραμμικά Μοντέλα

6144

Θεωρητική Στατιστική

*

6143

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙΙ – Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση

Μαθηματικές Μέθοδοι

6134

Δημογραφική Στατιστική

*

6113

Μη Παραμετρική Στατιστική

*

6124

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ζωής

Αναλογιστικά ΙΙ

6123

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

*

6114

Αριθμοδείκτες και Επίσημες Στατιστικές

Επίσημες Στατιστικές

6103

Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων

καταργείται

6112

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

*

6163

Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

*

6266

Αναλογιστική Στατιστική

καταργείται

6133

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

*

6256

Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου & Ολοκλήρωσης με Αναφορές στη Θεωρία Πιθανοτήτων

καταργείται

6153

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

*

 

 

 

6727

Στατιστική Εργασία 

καταργείται

 

 

 

Ε΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6005

Ανάλυση Δεδομένων Ι

*

6126

Στοχαστικές Ανελίξεις

Στοχαστικές Διαδικασίες  Ι

6145

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

*

6136

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

*

6225

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

*

6106

Στατιστική κατά Bayes

*

6125

Στοχαστικά Μοντέλα & Προσομοίωση

Προσμοίωση

6116

Θεωρία Πιθανοτήτων

*

6175

Οικονομετρία

*

6176

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

*

6235

Θεωρία Κινδύνου

καταργείται

6246

Βιοστατιστική & Επιδημιολογία

Βιοστατιστική Ι

6115

Υπολογιστική Στατιστική

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

6226

ΕΘΠΣ: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά & την Κοινωνική Ασφάλιση

Ειδικά θέματα  Στατιστικής και Πιθανοτήτων

6135

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ατυχημάτων

Αναλογιστικά Ι

6276

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Οικονομετρία

6614

Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικολογία

Στατιστικές μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

 

 

 

6637

Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

καταργείται

 

 

 

Ζ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

Η΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6127

Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές

Στατιστική Μάθηση

6118

Ανάλυση Επιβίωσης

Βιοστατιστική ΙΙ

6137

Περιβαλλοντική Στατιστική

Στατιστικές μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

6108

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

*

6617

Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά

καταργείται

6128

Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών

Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας

6627

Διαχείριση Κινδύνου Ι

καταργείται

6158

Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

καταργείται

6607

Ειδικά Θέματα Δειγματοληπτικών Ερευνών

καταργείται

6618

Διαχείριση Κινδύνου ΙΙ

καταργείται

 

 

 

6646

Στατιστική στον 21ο Αιώνα

καταργείται