·         Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  με R (Υ)

 

Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βασικές αρχές προγραμματισμού. Εισαγωγή στην R, βασικά στοιχεία του πακέτου, περιβάλλον εντολών, περιβάλλον παραθύρων. Αριθμητικές πράξεις. Παραστάσεις. Αντικείμενα, είδη και τύποι αντικειμένων. Σύνθετες εντολές: εντολή for, εντολή while, εντολή repeat. Δημιουργία προγραμμάτων. Λίστες αποτελεσμάτων. Ειδικές εντολές. Γραφικές παραστάσεις στην R, δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων. Συναρτήσεις, συναρτήσεις με πολλά αποτελέσματα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Crawley, M. (2007). The R Book. 1st edition, Wiley.

·         Venables, W.N. and Ripley B.D. (2010). Modern Applied Analysis with S. 4th Edition. Springer.

·         Chambers, J.M. (2008). Software for Data Analysis: Programming with R. Springer; Corr. 2nd printing edition.

·         Braun, W.J. and Murdoch, D.J. (2008). A First Course in Statistical Programming with R. 1st  edition, Cambridge University Press.

·         Jones, O., Maillardet, R. and Robinson, A. (2009). Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R. 1st Edition, Chapman and Hall/CRC.

·         Δ. Φουσκάκης (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της R . Εκδόσεις Τσότρας. Αθήνα.

·         Crawley, M. (2014) Εισαγωγη στη στατιστική ανάλυση με την R (ελληνική μετάφραση). Εκδόσεις Broken Hill.