·         Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Θεωρία δειγματοληψίας από πεπερασμένους πληθυσμούς. Πληθυσμοί, υποπληθυσμοί, μεταβλητές, παράμετροι, τυχαία δειγματοληψία, πιθανότητες επιλογής μονάδων, δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες επιλογής, δειγματικά βάρη, αυτοβαρής και μη αυτοβαρής δειγματοληψία, γραφική παράσταση δεδομένων δειγματοληψίας. Τυχαιοποίηση σε πεπερασμένους πληθυσμούς, εκτίμηση παραμέτρων πεπερασμένων πληθυσμών, εκτίμηση συνάρτησης κατανομής, υπολογισμός διακύμανσης εκτιμητών, επίδραση δειγματοληπτικού σχεδιασμού. Χρήση βοηθητικών πληροφοριών στην εκτιμητική. Μέθοδος γενικευμένης παλινδρόμησης (εκτιμητής λόγου, εκτιμητής παλινδρόμησης, μεταστρωματικός εκτιμητής), Βέλτιστος εκτιμητής παλινδρόμησης, Calibration. Διφασική δειγματοληψία. Δειγματοληψία πολλαπλών πλαισίων. Δειγματοληψία υποπληθυσμών και σπανίων πληθυσμών.  Μη δειγματοληπτικά σφάλματα. Μέθοδοι ρύθμισης για μη απόκριση, imputation. Εκτίμηση διακύμανσης σε περιπλεγμένες δειγματοληψίες. Linearization, Μέθοδοι με replication (τυχαίες ομάδες, jackknife, bootstrap).

 

      Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Lohr, S. (2010) Sampling: Design and Analysis. 2nd Edition. Brooks/Cole. Sengage learning.

·         Sarndal, C-E., Swensson , B., Wretman , J. (1992) Model assisted survey sampling. Springer.