·         Δημογραφική Στατιστική

Βασικές έννοιες: Εισαγωγή στη Δημογραφία, δημογραφικά συμβάντα, είδη δημογραφικών δεδομένων, πηγές δημογραφικών δεδομένων, δημοσιεύσεις δημογραφικών στοιχείων, τα βασικά δημογραφικά μέτρα, λόγοι, αναλογίες, δείκτες ή συντελεστές, εξέλιξη του πληθυσμού - βασική εξίσωση). Θνησιμότητα: Θνησιμότητα κατά αιτίες θανάτου, μετρήσεις θνησιμότητας, πιθανότητα θανάτου, Συγκρίσεις Θνησιμότητας - Μέθοδοι Τυποποίησης, Ευθεία (Άμεση), Έμμεση Τυποποίηση. Πίνακες Επιβίωσης: Κατασκευή Πινάκων Επιβίωσης, ο Πίνακας Επιβίωσης σαν ένας Στάσιμος Πληθυσμός, Ένταση Θνησιμότητας. Στοχαστική προσέγγιση των συναρτήσεων του Πίνακα Επιβίωσης, Μοντελοποίηση της κατά ηλικία Θνησιμότητας. Πίνακες Πολλαπλών Κινδύνων (Multiple Decrement Tables): Κατασκευή πίνακα Πολλαπλών Κινδύνων, Σύνοψη των Συναρτήσεων του Πίνακα Πολλαπλών Κινδύνων. Γεννητικότητα (Fertility): Μέτρα Γεννητικότητας, Συντελεστές Αναπαραγωγής.  Μοντελοποίηση της γεννητικότητας.Γαμηλιότητα (Nuptiality): Μέτρα Γαμηλιότητας, Πίνακες Γαμηλιότητας. Εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού (Population Projections): Τεχνικές προβλέψεων, Προβολές πληθυσμού, Αναλυτικο-συνθετική μέθοδος.

      Προτεινόμενη Βιβλιογραφία