·         Οικονομετρία

Συστήματα αλληλοεξαρτώμενων μεταβλητών, RECURSIVE-REDUCED MODELS πολλαπλασιαστές οικονομικών συστημάτων, έννοια-ερμηνεία, εκτίμηση, συνέπειες αγνόησης ενδογένειας επεξηγηματικών μεταβλητών, προβλήματα ταυτοποίησης , εκτίμηση διορθωτικών συντελεστών με  διάφορες μεθόδους. SURE --SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION EQUATIONS, εκτίμηση, συμπερασματολογία, panel υποδείγματα και εφαρμογές. Μοντέλα ARCH, GARCH και άλλα μοντέλα για χρηματοοικονομικά δεδομένα

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Τζαβαλής Η.,  (2008). «Οικονομετρία», Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

·         ΔΡΙΤΣΑΚΗ Ν. ΧΑΙΔΩ, ΔΡΙΤΣΑΚΗ Ν. ΜΕΛΙΝΑ (2013) "Εισαγωγή στην   Οικονομετρία με τη Χρήση του Λογισμικού EViews"  ΕΚΔ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.