·         Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Πολυμεταβλητά δεδομένα, πολυμεταβλητά περιγραφικά μέτρα, πίνακας διακύμανσης, γενικευμένη διακύμανση. Γραφήματα για την περιγραφή πολυμεταβλητών δεδομένων. Πολυμεταβλητές κατανομές, βασικές ιδιότητες και χειρισμός. Πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Ιδιότητες. Εκτίμηση. Κατανομές που προκύπτουν από την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες,  επιλογή κυρίων συνιστωσών, ερμηνεία κυρίων συνιστωσών. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες σε δειγματικά δεδομένα. Παραγοντική ανάλυση, το ορθογώνιο παραγοντικό μοντέλο. Τρόποι εκτίμησης, περιστροφή του μοντέλου, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εφαρμογές. Το πολυμεταβλητό γραμμικό μοντέλο, πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης. Η έννοια της απόστασης και η χρήσης της για ομαδοποίηση.  Διακριτική ανάλυση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Anderson, T. W. (1984). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, John Wiley & Sons, New York, 2nd edition.

·         Bartholomew, D.J., Steele, F., Moustaki, I., Galbraith, J. (2011) Αναλυση πολυμεταβλητών τεχνικών στις κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

·         Basilevski, Α. (1994). Statistical Factor Analysis and Related Methods. Theory and Applications. John Wiley & Sons.

·         Chatfield, C. and Collins, A.J. (1992). Introduction to Multivariate Analysis.

·         Jackson, J. (1991). A User's Guide to Principal Components, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.

·         Krzanowski, W. J. (1988). Principles of Multivariate Analysis. Oxford University Press.

·         Mardia, K. V., Kent, J. T. & Bibby, J. M. (1979). Multivariate Analysis. London: Academic Press.

·         Καρλής, Δ. (2005). Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Εκδόσεις Σταμούλη.