·         Μαθηματικές Μέθοδοι

Γραμμικές αναδρομικές σχέσεις. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Συναρτήσεις Πινάκων, Εκθετικό πίνακα. Ορθογώνια Πολυώνυμα.  Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις, Μετασχηματισμοί Laplace. Συνδυαστική Ανάλυση. Μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί. Τεχνικές απαρίθμησης, διωνυμικοί συντελεστές, γεννήτριες συναρτήσεις, διαμερίσεις. Στοιχεία θεωρίας γράφων. Βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς. Κυρτότητα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Slomson A. (1991). An introduction to combinatorics, Chapman and Hall.

·         Arrowsmith D. K. and Place C. M. Ordinary differential equations. Chapman and Hall.

·         Τσουμπελής, Δ. (2008). Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών.

·         Χαραλαμπίδης, Χ. (2010). Συνδιαστική Ανάλυση. Εκδόσεις Συμμετρία.

·         Bellman, R. (1987). Matrix Analysis. Classics in Applied Mathematics, SIAM Publishing.

·         Liu, C.L. (1968). Introduction to Combinatorial Mathematics. McGraw-Hill.

·         Strang, G. (1986). Introduction to Applied Mathematics. Wellesley-Cambdridge Press.

·         Logan, D.J. (2010). Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.