Λογισμός II

 

Χώρος R^n

 Σειρές Fourier
Διανύσματα στον R3  Ακολουθίες Συναρτήσεων
Σύγκλιση στον Rd Σειρές Συναρτήσεων
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Rd  
Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ  ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  
Μέγιστα ελάχιστα και σαγματικά  
Βελτιστοποίηση υπο Περιορισμούς  
Ολοκλήρωση Συναρτήσεων στο Rd  
Ολοκλήρωση Συναρτήσεων στο Rd - Εφαρμογές Λογισμός ΙΙ - Φυλλάδιο Ασκήσεων

  

Αξιολόγηση του μαθήματος:          Τελική  γραπτή  εξέταση 70%   ,  ενδιάμεσες εργασίες ασκήσεις  30%.