Μέθοδοι  Προσομοίωσης

              Προσομοίωση μονοδιάστατων κατανομών

              Προσομοίωση πολυδιάστατων κατανομών

              Τεχνικές μείωσης της διακύμανσης

              Προσομοίωση στοχαστικών διαδικασιών και εφαρμογές

              Προσομοίωση MCMC