ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΟΣΑ

 

 

 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

        ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

        Πρόλογος

        Περιεχόμενα

        Εισαγωγή

        Γλωσσάριο

   

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας

        Υπηρεσίες και φορείς

        Αποκέντρωση

        Κεντρικό Δίκτυο Πληροφόρησης και Στατιστικών Στοιχείων

        Συνεργασίες με Διεθνείς Οργανισμούς

 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

        ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

        Σύντομη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

        Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος

        Εξελίξεις κατά το τελευταίο ήμισυ αυτού του αιώνα

        Εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού και συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό

        Συμμετοχή στην εκπαίδευση

        Αύξηση των εγγραφών

        Ποσοστά συμμετοχής

   

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

        ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

        Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

        Νηπιαγωγείο

        Δημοτικό Σχολείο

        Αριθμός μαθητών - Κατάσταση και τάσεις

        Ιδιωτικός τομέας

        Μειονότητες

        Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

        Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

        Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

        Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

        Το Τεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ)

        Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ)

        Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ)

        Τριτοβάθμια εκπαίδευση

        Νομοθετικό Πλαίσιο

        Εισαγωγικές Εξετάσεις

        Υφιστάμενοι νόμοι της ανώτατης εκπαίδευσης

        Έλληνες σπουδαστές σε ξένα πανεπιστήμια

        Ξένοι φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστήμια

        Συνεργασία των Ελληνικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με προγράμματα της Ε.Ε.

        Κέντρα ελευθέρων σπουδών

        Ειδική Αγωγή

        Υποχρεωτική εκπαίδευση

        Μετά-υποχρεωτική εκπαίδευση

        Τριτοβάθμια εκπαίδευση

       

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

        ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

        Διάρθρωση του τυπικού συστήματος κατάρτισης

        Τυπική κατάρτιση πριν τη μεταρρύθμιση του 1992

        Άτυπη κατάρτιση πριν τη μεταρρύθμιση του 1992

        Τυπική κατάρτιση μετά τη μεταρρύθμιση του 1992

        Διαπλοκή με το σύστημα εκπαίδευσης

        Σύνδεση με την αγορά εργασίας

        Πιστοποίηση και επικύρωση

        Πολιτική πιστοποίησης πριν τη μεταρρύθμιση του 1992

        Πολιτική πιστοποίησης μετά από τη μεταρρύθμιση του 1992

        Επικύρωση της κατάρτισης

        Δημόσιοι φορείς της Επαγγελματικής/Τεχνικής Κατάρτισης

        Ο.Ε.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ.

        Ο.Α.Ε.Δ.

        Γ.Γ.Λ.Ε.

       

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

        ΠΟΡΟΙ

        Διδακτικό προσωπικό

        Προσόντα διδακτικού προσωπικού

        Διορισμός - Προαγωγή

        Οικονομικοί πόροι

        Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση

        Συνολικές δαπάνες

        Το ποσοστό της εκπαίδευσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Α.Ε.Π.

        Δαπάνες κατά επίπεδο εκπαίδευσης

        Τρέχουσες δαπάνες

        Δαπάνες επενδύσεων

        Συνολικές δαπάνες (Τρέχουσες και Επενδύσεων)

        Δαπάνες ανά μαθητή/φοιτητή

        Δημόσιες δαπάνες για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Προβλέψεις για στέγαση, σίτιση και συγγράμματα

        Ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση

        Υποδομή

        Ιστορική αναδρομή (ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.))

        Σχολικά κτίρια

        Κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός

        Ποιότητα και επάρκεια σχολικών κτιρίων

        Παρούσα κατάσταση - Ανάγκες για αίθουσες διδασκαλίας - Σχεδιασμός

        Επισκευές και συντήρηση

        Κτίρια και εγκαταστάσεις της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

        Άλλες μονάδες

         

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

        ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

        Αριθμός μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Τριτοβάθμια εκπαίδευση

       

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ

        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

        Εσωτερική λειτουργία

        Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτική τεχνολογία

        Εκπαιδευτικά πρότυπα

        Είδη εκπαιδευτικών προτύπων και πώς καθορίζονται

        Εφαρμογή και κατεύθυνση προτύπων

        Μαθητική ροή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Μαθητική ροή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

        Ροή διδακτικού προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

        Εξωτερική λειτουργία

        Εκπαίδευση και απασχόληση

        Ανεργία αποφοίτων - Ετεροαπασχόληση

        Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού

        Ποσοστά απόδοσης της επένδυσης στην εκπαίδευση

       

        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ