ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ -

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

Άρθρο 1.  Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 2.  Διενέργεια του διαγωνισμού

Άρθρο 3.  Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών

Άρθρο 4.  Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Άρθρο 5.  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 6.  Προϋπηρεσία

Άρθρο 7.  Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 8.  Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 9.  Μεταβατικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 10.  Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 11.  Προϋποθέσεις επιλογής

Άρθρο 12.  Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 13.  Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων

Άρθρο 14.  Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

                 και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 15.  Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.,

                 υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

Άρθρο 16.  Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 17.  Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου

Άρθρο 18.  Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 19. Κρίση και επιλογή σχολικών συμβούλων

Άρθρο 20. Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων και προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Άρθρο 21. Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 22. Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

Άρθρο 23. Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων

                νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Άρθρο 24. Τοποθέτηση - ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 25. Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 26. Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 27. Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

Άρθρο 28. Επιλογή στελεχών της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 29. Μεταβατικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 30.  Θέματα μεταθέσεων

Άρθρο 31.  Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων

Άρθρο 32.  Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 33.  Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων

Άρθρο 34.  Εκλογή μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 35.  Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 36.  Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 37.  Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 38.  Θέματα της Α.ΔΙ.Π.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 39.  Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων

Άρθρο 40.  Θέματα καταργούμενων ή συγχωνευμένων εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων

Άρθρο 41.  Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Άρθρο 42.  Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 43.  Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου

Άρθρο 44.  Προγραμματικές συμβάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45.  Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 46.  Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 47.  Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 48.  Έναρξη ισχύος