Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2001


 

 

        Κατωπόδης Ιωάννης
        Επιβλέψας: Ι. Πανάρετος
 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

        1.1 Το Ενιαίο Λύκειο. Μια παρουσίαση του συστήματος

            1.1.1 Οι τάξεις και τα μαθήματα

            1.1.2 Είδη εξετάσεων και μορφές αξιολόγησης

            1.1.3 Προαγωγή και απόλυση από το Ενιαίο Λύκειο

            1.1.4 Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου και επιλογή επιστημονικών πεδίων

            1.1.5 Υπολογισμός μορίων για την εισαγωγή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

        1.2 Συνοπτική παρουσίαση των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην εργασία

 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

        ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

        2.1 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας

            2.1.1 Απόδοση των υποψηφίων

            2.1.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

        2.2 Ημερήσια Λύκεια και παράγοντες της απόδοσης και της επιτυχίας

            2.2.1 Ανάλυση των κατευθύνσεων σπουδών

            2.2.2 Ανάλυση ως προς το φύλο

        2.3 Εσπερινά Λύκεια και παράγοντες της απόδοσης και της επιτυχίας

            2.3.1 Ανάλυση των κατευθύνσεων σπουδών

            2.3.2 Ανάλυση ως προς το φύλο

        2.4 Ανάλυση ως προς τις προτιμήσεις πεδίων των υποψηφίων των ημερήσιων Λυκείων

            2.4.1 Ανάλυση προτιμήσεων πεδίων των υποψηφίων

            2.4.2 Ανάλυση των προτιμήσεων πεδίων των επιτυχόντων

            2.4.3 Βαθμολογίες και κατευθύνσεις σε σχέση με τις προτιμήσεις πεδίων

            2.4.4 Ανάλυση των προτιμήσεων επιτυχόντων και υποψηφίων ανά συνδυασμό πεδίων

  

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

        ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

        3.1 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας

            3.1.1 Απόδοση των υποψηφίων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

            3.1.2 Επιτυχία των υποψηφίων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

        3.2 Δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια και παράγοντες της απόδοσης και της επιτυχίας

            3.2.1 Προτιμήσεις στο μηχανογραφικό δελτίο και σειρά προτίμησης στη σχολή επιτυχίας

                      υποψηφίων, δημόσιων και ιδιωτικών ημερησίων Λυκείων

            3.2.2 Ανάλυση των επιλογών κατευθύνσεων σπουδών υποψηφίων, δημόσιων και ιδιωτικών

                     ημερησίων Λυκείων

            3.2.3 Ανάλυση ως προς το φύλο

         

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

        ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

        4.1 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας

            4.1.1 Απόδοση των υποψηφίων

            4.1.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

                    4.1.2.1 Μεταξύ ιδιωτικών Λυκείων

                    4.1.2.2 Μεταξύ δημόσιων Λυκείων

                    4.1.2.3 Μεταξύ πειραματικών και ιδιωτικών Λυκείων

        4.2 Προτιμήσεις σχολών στο μηχανογραφικό και σειρά προτίμησης στη σχολή επιτυχίας στις διάφορες

             κατηγορίες ημερησίων δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων

            4.2.1 Προτιμήσεις και προτιμήσεις επιτυχίας των υποψηφίων

          

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

        ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

        5.1 Αξιολόγηση των υποψηφίων

            5.1.1 Απόδοση των υποψηφίων

            5.1.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

         

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

        ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

        6.1 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας Λυκείων Αθήνας και επαρχίας

            6.1.1 Απόδοση των υποψηφίων

            6.1.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

        6.2 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας ανάμεσα σε μεγάλα αστικά κέντρα και επαρχία

            6.2.1 Απόδοση των υποψηφίων

            6.2.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

        6.3 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας ανάμεσα σε νησιά και ηπειρωτικά διαμερίσματα

            6.3.1 Απόδοση των υποψηφίων

            6.3.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

        6.4 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας ανάμεσα σε τουριστικές και μη περιοχές

            6.4.1 Απόδοση των υποψηφίων

            6.4.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

        6.5 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας μεταξύ περιφερειών

             6.5.1 Απόδοση των υποψηφίων

            6.5.2 Επιτυχία και αποτυχία των υποψηφίων

        6.6 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας μεταξύ νομών

             6.6.1 Απόδοση και επιτυχίες των υποψηφίων

        6.7 Αξιολόγηση της απόδοσης και της επιτυχίας μεταξύ γραφείων και διευθύνσεων

            6.7.1 Απόδοση και επιτυχίες των υποψηφίων

     

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

        ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

        Πίνακας 1

        Πίνακας 2

        Πίνακας 3

        Πίνακας 4

        Πίνακας 5

        Πίνακας 6

        Πίνακας 7

        Περιγραφή μεταβλητών αρχείου εξετάσεων 2001 σε format  SPSS

       

        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

        ΑΡΧΕΙΑ, ΠΗΓΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ