ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΜΠΕΥΕΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  BUGS

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ

                Σε κάθε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή του μαθήματος αντιστοιχεί μία άσκηση -  εργασία η οποία περιλαμβάνει την εκφώνηση και το σετ των δεδομένων. Όλες οι ασκήσεις βρίσκονται στη σελίδα  http://stat-athens.aueb.gr/~jbn/courses/bugs2/ass/home.html. Ενώ στη σελίδα  http://stat-athens.aueb.gr/~jbn/courses/bugs2/home.html μπορείτε να βρείτε το διδακτικό υλικό και τις πληροφορίες του μαθήματος. Όλες οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δεδομένα από πραγματικές Ιατρικές μελέτες.

Η κάθε εργασία πρέπει να περιλαμβάνει ένα report 5-8 σελίδων και ένα παράρτημα (δεν υπάρχει όριο σελίδων).  Επίσης μαζί με την εργασία θα πρέπει να παραδώσετε και μία δισκέτα (με το όνομά σας και το νουμερο της εργασίας) με όλα τα αρχεία που χρησιμοποιήσατε για αναλύσετε τα δεδομένα σας στο BUGS ή στο WINBUGS.

Κάθε report θα πρέπει να περιέχει

1.       Εισαγωγή, περιγραφή προβλήματος & δεδομένων (καλό θα ήταν εδώ να κάνετε μια μικρή αναφορά σε παρόμοιες μελέτες) [1 σελίδα]

2.       Περιγραφή μοντέλου.  Εδώ περιγράφετε αναλυτικά το μοντέλο που διαλέγετε (response, explanatory variables, random effects, random components και systematic components) και ΓΙΑΤΙ. Είναι πολύ σημαντικό να αιτιολογήσετε γιατί τελικά επιλέξατε αυτό τον τρόπο της ανάλυσης.  Επίσης σε αυτό το σημείο πρέπει να περιγράψετε και τις prior που επιλέγετε και ΓΙΑΤΙ.  Τέλος όσοι θέλουν μπορούν σε αυτό το σημείο να τοποθετήσουν και το γραφικό μοντέλο [1 σελίδα].

3.       Λεπτομέρειες της Αλυσίδας: Σε αυτό το σημείο θα πρέπει περιληπτικά να περιγράψετε τι λεπτομέρειες της αλυσίδας (iterations, burn-in, thin, αρχικές τιμές),  ένα διαγνωστικό τεστ, γραφήματα σύγκλισης και αυτοσυσχετίσεις [1 σελίδα χωρίς τα διαγράμματα]

4.       Ανάλυση του MCMC output: Εδώ στην ουσία πρέπει να περιγράψετε τα αποτελέσματα και την ερμηνεία των παραμέτρων. Εδώ επίσης θα συμπεριλάβετε και τα συμπεράσματα από ελέγχους καλής προσαρμογής των μοντέλων ή εντοπισμού  outliers [3-4 σελίδες χωρίς τα διαγράμματα]

5.        Συμπεράσματα: Εδώ θα περιγράψετε συνοπτικά τα αποτελέσματα που βρήκατε από την ανάλυση [1-2 σελίδες].

Κάθε παράρτημα θα πρέπει να περιέχει

1.       Το μοντέλο γραμμένο σε κώδικα BUGS

2.       Τις Αρχικές τιμές σε BUGS

3.       5 πρώτες γραμμές των δεδομένων όπως τις εισάγατε στο BUGS ή το WINBUGS

4.       Πίνακες και διαγράμματα με επιπλέον πληροφορία που δεν θέλετε να τοποθετήσετε στο κυρίως κείμενο

Όλοι οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να είναι αριθμημένοι και να συνοδεύονται από  Λεζάντα που να περιγράφει περιληπτικά το Διάγραμμα ή  τον πίνακα.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου του 2006 και ώρα 12.00 στη γραμματέα του μεταπτυχιακού.