Πρακτική Άσκηση  (http://195.251.253.91/~praktiki/)

 

Το Τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. ΄Ήταν το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου που πολλά χρόνια πριν από τα άλλα Τμήματα, υιοθέτησε το θεσμό αυτό.

Σήμερα, η Πρακτική Άσκηση εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και αφορά την επιδοτούμενη διενέργεια Άσκησης των φοιτητών για περίοδο 3 μηνών πλήρους απασχόλησης ή μέχρι και 6 μήνες μερικής απασχόλησης, σε αντικείμενα συναφή με το πρόγραμμα σπουδών τους. Ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική ή ασφαλιστική επιβάρυνση.

 

Στόχοι του Προγράμματος

 

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από τη φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν τη χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων.

Οι κύριοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

·         Η καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων, που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στον επαγγελματικό στίβο.

·         Η ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα.

·         Η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας σχετικά με τις ανάγκες σε στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής τους αλλά και τις προοπτικές που η στατιστική μπορεί να προσφέρει.

Οι δευτερεύοντες στόχοι είναι:

·         Η ενημέρωση του Τμήματος Στατιστικής για τις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε Στατιστική που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη συνεχή προσαρμογή του προγράμματος σπουδών του τμήματος στις ανάγκες αυτές.

·         Η ενημέρωση της αγοράς εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στη Στατιστική. (Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές έχουν βρει εργασία στο χώρο που έκαναν άσκηση).

 

Όροι του Προγράμματος

Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να γίνει μία μόνο φορά και αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα.

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του Τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την έγκριση του ακαδημαϊκού συντονιστή του Τμήματος και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει από το 5ο εξάμηνο  σπουδών.

Η επιλογή των υποψηφίων ασκούμενων φοιτητών για κάθε διαθέσιμη θέση, γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τις επιδόσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με το φοιτητή έτσι ώστε η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του. Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση ασκείται στο ρόλο που η αγορά εργασίας κατ’ εξοχήν περιμένει από έναν Στατιστικό: Το ρόλο του εμπειρογνώμονα στατιστικού ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας. Είναι άσκηση στη συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Ανάλογα με το αντικείμενο και τη διάρκειά της μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 πιστωτικές μονάδες. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τον υπεύθυνο συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο των ασκουμένων φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής.

 

Απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης

 

 

Δικαιολογητικά

  1. Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/.
  2. Υποβολή στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης κα Αγγελική Παναγιωτίδου της Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή. Επειδή το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη του ασκούμενου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων: ΑΜΚΑ & Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
  3. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης κα Αγγελική Παναγιωτίδου τη Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης.
  4. Δήλωση Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Υπογράφεται από τον Φοιτητή, το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, τον υπεύθυνο στον Φορέα Απασχόλησης, και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Κατατίθεται στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης κα Αγγελική Παναγιωτίδου πριν την έναρξη ή το αργότερο με την έναρξη της Άσκησης. Η δε Δήλωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης και κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής δήλωσης των υπολοίπων μαθημάτων.
  5. Έκθεση Ολοκλήρωσης (του Υπεύθυνου του Φορέα). Συμπληρώνει ο φοιτητής τα στοιχεία του και ο υπεύθυνος του Φορέα το υπογράφει. Κατατίθεται στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης κα Αγγελική Παναγιωτίδου, με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
  6. Έκθεση Ολοκλήρωσης (του Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ). Συμπληρώνει ο φοιτητής τα στοιχεία του και το Eπιβλέπoν μέλος ΔΕΠ το υπογράφει. Κατατίθεται στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης κα Αγγελική Παναγιωτίδου με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης
  7. Έκθεση και Βαθμολογία (του Συντονιστή του Τμήματος). Κατατίθεται στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης κα Αγγελική Παναγιωτίδου με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. Στη συνέχεια προωθείται στη Συντονίστρια της Πρακτικής Άσκησης, η οποία και καταχωρεί τον τελικό βαθμό και τις διδακτικές μονάδες.

 

Χρήσιμα Έγγραφα

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΜΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (http://stat-athens.aueb.gr/~praktiki/)

 

Λοιπές Πληροφορίες

 

Συντονίστρια της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Στατιστικής:

κα Αλ.Λειβαδά, Επίκουρος Καθηγήτρια

τηλ.: 210-8203521

e-mail: livada@aueb.gr

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

Αγγελική Παναγιωτίδου

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (5ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825

E-mail: apan@aueb.gr, Website: www.stat-athens.aueb.gr/~praktiki 

 

Πρόγραμμα «Erasmus+» για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

 

 Οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος στο εξωτερικό, για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο Έρασμος, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κάθε χρόνο, επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας που ομιλείται στο φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr, "Πρόγραμμα Έρασμος, Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών").

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να πάρουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr
www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Έρασμος αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Έρασμος, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Έρασμος.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας καθώς και η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας που ομιλείται στην εταιρεία/οργανισμό ή στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Έρασμος με τη στήριξη του Γραφείου Έρασμος του Πανεπιστημίου μας.