Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Υπολογιστική Στατιστική

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6115

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:

 

  Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

  Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος «Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων».

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Η μέθοδος του ιστογράμματος. Εκτίμηση συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας με τη χρήση των kernels. Εύρεση βέλτιστου παραθύρου, μεταβλητό παράθυρο. Εφαρμογές. Μη παραμετρική παλινδρόμηση.

Έλεγχοι τυχαιοποίησης, ακριβής και προσεγγιστικός έλεγχος τυχαιοποίησης. Ακριβής έλεγχος του Fisher. Παραδείγματα και εφαρμογές.

Η μέθοδος Bootstrap για την εκτίμηση τυπικών σφαλμάτων, μεροληψίας, διαστημάτων εμπιστοσύνης. Παραμετρικό bootstrap (Monte Carlo). Έλεγχοι υποθέσεων. Υπολογιστικά θέματα. Περιπτώσεις που το Bootstrap αποτυγχάνει. Bootstrap για εξαρτημένα δεδομένα. Bootstrap για πολυμεταβλητά δεδομένα, bootstrap στη γραμμική παλινδρόμηση.

Η μέθοδος jackknife. H μέθοδος subsampling. Η μέθοδος cross-validation για την επιλογή μοντέλων. Εφαρμογές. Χρήση της SPLUS για την υλοποίηση των μεθόδων.

Αριθμητικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Η μέθοδος Newton-Raphson και παραλλαγές. Random search algorithms.O αλγόριθμος ΕΜ και παραλλαγές τους.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

4  προαιρετικές εργασίες κατά τα τη διάρκεια του μαθήματος.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

80% τελικό γραπτό + 20% εργασίες