Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Θεωρία Κινδύνου

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6235

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί να μοντελοποιήσει ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά συστήματα που εμπεριέχουν κινδύνους.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο. Το μάθημα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα συνολικά τέσσερις ώρες κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Έννοια του «κινδύνου» και Αρχές Τιμολόγησης, Θεωρίας της χρησιμότητας του χρήματος (Utility Theory) και Υπολογισμός Ασφαλίστρων. Περιγραφή και θεμελίωση του Ατομικού Προτύπου, Εύρεση της κατανομής των συνολικών αποζημιώσεων S και των βασικών ροπών της, Προσέγγιση της κατανομής των συνολικών αποζημιώσεων S, Περιθώριο Ασφαλείας. Περιγραφή και Θεμελίωση του Συλλογικού Προτύπου, Σύνθετες κατανομές (Διωνυμική, Poisson και Αρνητική Διωνυμική) και ιδιότητες τους , Μικτές κατανομές και εφαρμογές τους, Προσέγγιση του ατομικού πρότυπου από το συλλογικό πρότυπο. Επέκταση του συλλογικού πρότυπου πέραν της μιας χρονικής περιόδου, Διαδικασία πλεονάσματος (σε διάκριτο και συνεχή χρόνο), Πιθανότητα χρεωκοπίας   , Ορισμός των συναρτήσεων ψ(u) και δ(u), Συντελεστής προσαρμογής R, Πιθανότητα χρεωκοπίας για την σύνθετη Poisson. Πρακτικές εφαρμογές σε ασφαλιστικά προβλήματα, Βασικές Κατανομές πλήθους και ύψους αποζημιώσεων, Επιλογή προτύπου, Μέθοδοι εκτίμησης, Έλεγχος προσαρμοστικότητας, Προσομοίωση, Διάφορα είδη ασφαλιστικών καλύψεων(Quota Share, Excess of Loss, Stop Loss)

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Ζυμπίδης Α.(2009), «Θεωρία Κινδύνων»
  • Kaas  R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit  M. (2008) -2nd edition

o   “Modern Actuarial Risk Theory”,  Springer.

  • Dickson D. (2005), “Insurance Risk and Ruin”,  Cambridge Univ. Press

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παράλληλα με τις κλασικές παραδόσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά παιχνίδια προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Ορισμένες φορές δίνονται γραπτές εργασίες σε προαιρετική βάση συνήθως στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στην κατεύθυνση των αναλογιστικών μαθηματικών. Η επιτυχής συμπλήρωση των εργασιών μπορεί να βελτιώσει τον τελικό βαθμό.

 

• Πρακτική άσκηση

Υπάρχει δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης με ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες μελετών, την Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλους σχετικούς φορείς και οργανισμούς.