Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος   

Θεωρία Κατανομών                                      

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6142

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Το μάθημα ακολουθεί σε σειρά ένα μάθημα Εισαγωγής στις Πιθανότητες. Οι βασικές έννοιες για τους ορισμούς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των μονοδιάστατων τυχαίων μεταβλητών θεωρούνται γνωστά. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τη Θεωρία κατανομών για δύο ή και μεγαλύτερη διάσταση.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος «Εισαγωγή στις Πιθανότητες».

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Feller, W. An Introduction to Probability Theory and its Applications. Wiley, N.Y., 1968.

o   Hoel,P.G., Port, S.C. and Stone, C.J. Introduction to Statistical Theory. Houghton-Mifflin, 1971.

o   Hogg, R. and Graig, A. (1970). Introduction to Mathematical Statistics, Third Ed., The Macmillan Co., New York.

o   Hogg,R.V. and Tanis,E.A. Probability and Statistical Inference. Prentice Hall, 2000.

o   Mood, A., Graybill, F. and Boes, D. Introduction of the Theory of Statistics. McGraw-Hill, 1974.

o   Roussas, G.G. An introduction to Probability and Statistical Inference. Academic Press, 2003

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

E-class

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση