Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

 

• Τίτλος του μαθήματος

Θεωρητική Στατιστική

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6144

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την παρακολούθηση κι επιτυχή εξέταση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ιδανικά σε θέση να

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος «Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων».

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

ΜΕΡΟΣ 1  (Σημειακή Εκτίμηση)         

 

ΜΕΡΟΣ 2 (Εκτίμηση σε Διάστημα Εμπιστοσύνης)

 

ΜΕΡΟΣ 3 (Στατιστικοί Έλεγχοι)

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Ελληνική

 

Ξένη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Εργασίες (1 ανά 2 εβδομάδες)

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή Εξέταση