Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων

 

• Τίτλος του μαθήματος

Τεχνικές Δειγματοληψίας και Δειγματοληπτικές Έρευνες

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6033

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την παρακολούθηση κι επιτυχή εξέταση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ιδανικά σε θέση να:

o      Εφαρμόζουν τις βασικές μεθόδους επιλογής δείγματος και συνδυασμό αυτών για τη συλλογή του δείγματος από έναν πεπερασμένο πληθυσμό.

o      Επιλέγουν μεταξύ των εναλλακτικών σχεδίων το πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο ανά περίπτωση πληθυσμού.

o      Υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικά σφάλματα αυτών, διαστήματα εμπιστοσύνης και γενικά στατιστική συμπερασματολογία βάση του τρόπου δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε για τη συλλογή των δεδομένων.

o      Είναι ενήμεροι για τα δειγματοληπτικά και μη-δειγματοληπτικά σφάλματα που υπεισέρχονται σε μία έρευνα και τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών.

o      Συντάσσουν ένα αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Γενική εισαγωγή περί Δειγματοληψίας, απογραφής, πληθυσμών και χαρακτηριστικών υπό μελέτη. Απλή Τυχαία δειγματοληψία. Εκτίμηση Μέσου, Συνόλου, Λόγου και Ποσοστού. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Εύρεση απαιτούμενου Μεγέθους Δείγματος. Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία. Εκτίμηση κάτω από στρωματοποιημένο σχήμα. Σύγκριση Απλής Τυχαίας με Στρωματοποιημένη. Συστηματική δειγματοληψία. Εκτίμηση και Σύγκριση Συστηματικής με άλλα δειγμ. Σχήματα. Κατά συστάδες Δειγματοληψία. Εκτίμηση σε Ένα στάδιο κατά συστάδες δειγματοληψία. Δύο στάδια κατά συστάδες δειγματοληψία. Διεκπεραίωση Δειγματοληπτικής Έρευνας. Τηλεφωνική, ταχυδρομική, κατά πρόσωπο συλλογή δεδομένων. Είδη σφαλμάτων κατά την έρευνα

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

 

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή Εξέταση