Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Στοχαστικά Μοντέλα & Προσομοίωση

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6125

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να κατανοούν στοιχεία στοχαστικής προσομοίωσης και να τα εφαρμόζουν σε Η/Υ.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Πιθανοθεωρητικός λογισμός, έλεγχοι υποθέσεων, κεντρικά οριακά θεωρήματα, στοχαστικές ανελίξεις, πολυμεταβλητή στατιστική, Στατιστική κατά Bayes, προγραμματισμός ΗΥ σε γλώσσα τουλάχιστον μιας εκ των R,MATLAB, C,C++.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή. Παραγωγή ομοιόμορφων τυχαίων μεταβλητών: αναγωγικές γεννήτριες, έλεγχοι τυχαίων αριθμών, μέθοδοι παραγωγής τυχαίων μεταβλητών. Τεχνικές ελάττωσης διασποράς και ολοκλήρωση Monte Carlo: Monte Carlo κλήρωση, δειγματοληψία σπουδαιότητας, αντίθετες τυχαίες μεταβλητές, τυχαίες μεταβλητές ελέγχου. Παραγωγή εξαρτημένων τυχαίων μεταβλητών: Διατεταγμένο δείγμα, εκθετικά διαστήματα, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, ανέλιξη Poisson, αλυσίδες Markov, τυχαία πεδία Markov, MCMC.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Δίδονται 6-8 εργασίες τον χρόνο

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Βαθμοί από εργασίες και εξέταση.