Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6103

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

o    Μοντελοποιούν προβλήματα λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας

o    Επιλύουν προβλήματα λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας .

o    Επιλύουν προβλήματα λήψης αποφάσεων σε καθεστώς ανταγωνισμού.

 

• Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

o    Ποσοτική διατύπωση του προβλήματος

o    Κριτήρια αποφάσεων,

o    Προγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων

o    Κριτήριο Bayes

o    Ανάλυση ευαισθησίας

o    Δέντρο αποφάσεων

o    Χρησιμότητα του χρήματος

o    Μεταγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων

o    Προμεταγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων

o    Μπεϋζιανή λήψη αποφάσεων και κλασική στατιστική επαγωγή: συγκριτική ανάλυση

o    Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o    Ε. Μαγείρου, «Παίγνια και Αποφάσεις», Εκδόσεις Κριτική, 2009

o    J. Q. Smith, Decision Analysis: A Bayesian Approach, Chapman and Hall, 1988.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

o    Παρακολούθηση διαλέξεων,

o    Επίλυση ασκήσεων

o    Μελέτες Περίπτωσης

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.