Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικολογία

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6614

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • και να κατανοούν την οικολογία και την διατήρηση των πληθυσμών.
  • βασικές αρχές και μεθόδους.
  • πρακτικές δεξιότητες για τη στατιστική μοντελοποίηση και την ανάλυση δεδομένων.
  • βασικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για την Εφαρμοσμένη Στατιστική και την Υπολογιστική Στατιστική.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος «Θεωρητική Στατιστική».

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Τύποι δεδομένων από μελέτες βιολογικών οργανισμών και παραδείγματα.  
Προκαταρκτική ανάλυση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων με σκοπό τη περαιτέρω μοντελοποίηση. Ειδικά χαρακτηριστικά των κατανομών  και κατάλληλα μοντέλα (π.χ. truncated, inflated, mixture models). Φαινόμενα overdispersion, underdispersion και κατάλληλα μοντέλα. Μοντέλα για individual heterogeneity., Προσαρμογή μοντέλων με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας και άλλων μεθόδων: εκτίμηση παραμέτρων, είδη διαστημάτων εμπιστοσύνης (asymptotic likelihood, profile likelihood) και κριτήρια για επιλογή μοντέλου. Συγκρίσεις μεταξύ μεθόδων. Από τη θεωρία στη πράξη (υπολογιστική στατιστική): βασικές αρχές, αριθμητική βελτιστοποίηση και χρήση στατιστικών πακέτων.

Aνάλυση και διαχείριση ζωικών οργανισμών (conservation ecology): 
Εκτίμηση πληθυσμιακού μεγέθους και διασποράς. Μέθοδοι απογραφής
και distance sampling. Capture-recapture μεθοδολογίες για κλειστούς 
πληθυσμούς. Capture-recapture μεθοδολογίες για Open Populations: 
Εκτίμηση δημογραφικών παραμέτρων (πχ επιβίωσης). Συγκρίσεις με

αναλύσεις επιβίωσης για ανθρώπους και εφαρμογές. Οικολογικές χρονοσειρές και χαρακτηριστικά. Στοχαστικά μοντέλα δυναμικής πληθυσμών: state-space μοντέλα και μοντέλα για ταυτόχρονες αναλύσεις δεδομένων επιβίωσης και απογραφής. Προσαρμογή μοντέλων και γενικεύσεις.  Εξειδικευμένα υπολογιστικά πακέτα. Παραδείγματα και Εφαρμογές.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

1) Καρανδεινός Γ. Μιχάλης (2007). Ποσοτικές Οικολογικές Μέθοδοι. 
Πανεπιστημιακές
εκδόσεις Κρήτης.
2) Willimas, K., Nichols, J. and Conroy, M. J. (2002) Analysis and 
Management of Animal Populations. Academic Press, San Diego, California.
3) B J T Morgan Applied Stochastic Modelling (2008). (2nd ed., CRC Press)
4) Lebreton, J.-D., Burnham, KP, Clobert, J. & Anderson, DR (1992) 
Modelling survival and testing biological hypotheses using marked
animals: a unified approach with case studies. Ecological Monographs, 
62, pp.67-118.
5) Amstrup, S.C., McDonald, T.L. And Manly, B.F.J. (2005) Handbook of 
capture-recapture analysis.
Princeton University Press

6) Μπεσμπέας, Π. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικολογία. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις, εργαστήρια υπολογιστών και φροντιστήρια

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελικές γραπτές εξετάσεις

 

• Πρακτική άσκηση

Ορνιθολογική εταιρία και WWF