• Τίτλος του μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Με R,S-plus

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6122

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  1. Να αναλύσουν δεδομένα με την R
  2. Να φτιάξουν απλά προγράμματα και συναρτήσεις στην R

 

• Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)

Δύο 2ωρες διαλέξεις και ένα 2ωρο εργαστηριακό μάθημα (σε Η/Υ) ανά εβδομάδα

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος: Εισαγωγή στη Στατιστική.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει απλές ιδέες προγραμματισμού με τη χρήση της στατιστικής γλώσσας R.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει περιγραφή των παρακάτω εννοιών: Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βασικές αρχές προγραμματισμού. Εισαγωγή στην SPLUS/R, βασικά στοιχεία του πακέτου, περιβάλλον εντολών, περιβάλλον παραθύρων. Αριθμητικές πράξεις. Παραστάσεις. Αντικείμενα, είδη και τύποι αντικειμένων. Σύνθετες εντολές: εντολή for, εντολή while, εντολή repeat. Δημιουργία προγραμμάτων. Λίστες αποτελεσμάτων. Ειδικές εντολές. Γραφικές παραστάσεις στην SPLUS/R, δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων. Συναρτήσεις, συναρτήσεις με πολλά αποτελέσματα. Απλές στατιστικές μέθοδοι με τη χρήση της SPLUS/R, περιγραφική στατιστική, έλεγχοι υποθέσεων.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Διδακτικό Βοήθημα:

o    Καρλής Δ. & Ντζούφρας Ι. (2007). Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την R/SPLUS. Διδακτικές Σημειώσεις. Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις ΟΠΑ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Κάθε εβδομάδα δίδεται 2ώρο εργαστηριακό μάθημα. Κάθε εβδομάδα δίδονται προαιρετικές ασκήσεις. Το 80% του μαθήματος βαθμολογείται από γραπτή εξέταση και το υπόλοιπο 20% από δύο (2) γραπτές εργασίες.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Το 80% του μαθήματος βαθμολογείται από γραπτή εξέταση και το υπόλοιπο 20% από δύο (2) γραπτές εργασίες.