Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Ε.Θ.Π.Σ. : Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά και την Κοινωνική Ασφάλιση

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6226

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να είναι ικανοί να:

  1. κατανοούν τους διάφορους τύπους συνταξιοδοτικών σχημάτων .
  2. κατανοούν τη σχέση εισφορών – παροχών, την επίδραση των οικονομικών, βιομετρικών υποθέσεων στην αποτίμηση των συνταξιοδοτικών σχημάτων .
  3. ελέγχουν την επάρκεια αποθεματικών των συνταξιοδοτικών σχημάτων καθώς και τη βιωσιμότητά τους.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Γραμμική Άλγεβρα, Μαθηματικός Λογισμός Ι, Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Εισαγωγή στη Στατιστική.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή, σχεδιασμός και δομή των Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Σ.Τ.), στατιστικά στοιχεία και αναλογιστικές υποθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες για τον προσδιορισμό του συνταξιοδοτικού κόστους, μέθοδοι κοστολόγησης «συσσωρευμένης παροχής» (Accrued), μέθοδοι κοστολόγησης «προβεβλημένης παροχής» (Projected), μέθοδοι «ομαδικής» κοστολόγησης (Aggregate), μέθοδοι κοστολόγησης των συμπληρωματικών παροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους/ζημιάς, βασικές αρχές της Κοινωνικής Ασφάλισης (Κ.Α), αναλογιστική θεώρηση του «Διανεμητικού Συστήματος» (Δ.Σ.), δομή και διάρθρωση του Ελληνικού συστήματος (Κ.Α.), διεθνής εμπειρία από τα διάφορα συστήματα (Κ.Α.).

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Διδακτικό Βοήθημα:

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις και εβδομαδιαία φροντιστηριακά μαθήματα με πρακτικές ασκήσεις.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Οι εργασίες μετρούν για το 20% του βαθμού. Στο τέλος του εξαμήνου γίνεται γραπτή εξέταση.