Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6136

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός

 

  Τρόπος παράδοσης

πρόσωπο με πρόσωπο

 

  Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων: Εκτιμητικής-Έλεγχοι Υποθέσεων, Θεωρίας Κατανομών και Γραμμικής Άλγεβρας.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Πολυμεταβλητά δεδομένα, πολυμεταβλητά περιγραφικά μέτρα, πίνακας διακύμανσης, γενικευμένη διακύμανση. Γραφήματα για την περιγραφή πολυμεταβλητών δεδομένων. Πολυμεταβλητές κατανομές, βασικές ιδιότητες και χειρισμός. Πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Ιδιότητες. Εκτίμηση. Κατανομές που προκύπτουν από την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, φασματική ανάλυση πίνακα διακύμανσης, επιλογή κυρίων συνιστωσών, ερμηνεία κυρίων συνιστωσών. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες σε δειγματικά δεδομένα. Παραγοντική ανάλυση, το ορθογώνιο παραγοντικό μοντέλο. Τρόποι εκτίμησης, περιστροφή του μοντέλου, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εφαρμογές. Το πολυμεταβλητό γραμμικό μοντέλο, πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Anderson, T. W. (1984). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, John Wiley & Sons, New York, 2nd edition.

o   Basilevski, Α. (1994). Statistical Factor Analysis and Related Methods. Theory and Applications. John Wiley & Sons.

o   Chatfield, C. and Collins, A.J. (1992). Introduction to Multivariate Analysis.

o   Jackson, J. (1991). A User's Guide to Principal Components, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.

o   Krzanowski, W. J. (1988). Principles of Multivariate Analysis. Oxford University Press.

o   Mardia, K. V., Kent, J. T. & Bibby, J. M. (1979). Multivariate Analysis. London: Academic Press.

o   Reyment, R. and Joreskog, K. (1996). Applied Factor Analysis in the Natural Science, Cambridge University Press.

o   Καρλής, Δ. (2005). Πολυμεταβλητή Σατιστική Ανάλυση. Εκδόσεις Σταμούλη.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

4 εργασίες κατά τα τη διάρκεια του μαθήματος

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

80% τελικό γραπτό + 20% εργασίες