Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Περιβαλλοντική Στατιστική

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6137

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

o   να διακρίνουν μεταξύ ντετερμινιστικού και στατιστικού σκέλους κριτηρίων στάθμισης/αποτίμησης περιβαλλοντικών ρύπων, 

o   να εφαρμόζουν το στατιστικό σκέλος δοθέντος κριτηρίου στάθμισης ρύπου, υπό την προϋπόθεση κατάλληλου στοχαστικού υποδείγματος απαρίθμησης των παραβιάσεων του αντίστοιχου ντετερμινιστικού σκέλους του κριτηρίου,

o   να κρίνουν τη συμβατότητα/συνέπεια μεταξύ ντετερμινιστικού σκέλους και του αντίστοιχου στατιστικού σκέλους δοθέντος κριτηρίου,

o   να προτείνουν τροποποιήσεις του απαριθμητικού στοχαστικού μοντέλου ή του κριτηρίου στάθμισης ώστε να βελτιωθεί η συμβατότητα μεταξύ ντετερμινιστικού και στατιστικού σκέλους του κριτηρίου,

o   να καθορίζουν την χωρική κατανομή συγκεντρώσεων ρύπου (παραγόμενου με δεδομένο ρυθμό σε σταθερή πηγή) βάσει στοχαστικού μοντέλου μοριακής διαχύσεως και μεταφοράς του ρύπου στο περιβάλλον μέσο,

o   να καθορίζουν την κατανομή πιθανότητας της συγκέντρωσης ρύπου σε σταθερό σημείο του χώρου βάσει της θεωρίας διαδοχικών στοχαστικών διαλύσεων.

 

  Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις με φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

  Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Μαθηματικός Λογισμός-Ι, Μαθηματικός Λογισμός-ΙΙ, Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Θεωρία Κατανομών, Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων,

Στοχαστικές Ανελίξεις.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Γενική επισκόπηση θεματολογίας και προβλημάτων ενδιαφέροντος για την περιβαλλοντική στατιστική. Κριτήρια στάθμισης περιβαλλοντικών ρύπων και εφαρμογές στοχαστικών υποδειγμάτων Διωνυμικών και Poisson ανελίξεων στον στατιστικό έλεγχο τήρησης ή παραβίασης κριτηρίων στάθμισης ρύπων.

Φυσικές διεργασίες διαχύσεως-διασκορπισμού ρύπων και στατιστικές ιδιότητες της χωρο-χρονικής κατανομής συγκεντρώσεων ρύπων, με αναφορά σε στοχαστικά υποδείγματα διαχυτικών ανελίξεων βασιζόμενα στην ανέλιξη Brown. Στοχαστική θεωρία διαδοχικών διαλύσεων για την ερμηνεία ασύμμετρων μονοκόρυφων εμπειρικών κατανομών πιθανότητας συγκεντρώσεως ρύπων, με εκτενή αναφορά στην λογαριθμο-κανονική κατανομή, τη θεωρία γένεσής της από τον νόμο αναλογικών προσαυξήσεων του Kapteyn, και μεθοδολογία εκτίμησης των παραμέτρων της. Στατιστική θεωρία αναδίπλωσης ρύπων, μετά από έλεγχο του ρυθμού παραγωγής τους στην πηγή, και εφαρμογές της στην χωρο-χρονική παρακολούθηση διαχεόμενων ρύπων.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Αναθέσεις Ασκήσεων – Φροντιστήρια Ασκήσεων

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση