Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Οικονομετρία

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6175

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων : Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Εισαγωγή στη Στατιστική, Μαθηματικός Λογισμός Ι, Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές, Θεωρία Κατανομών, Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων, Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ, Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές έρευνες, Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση, Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Πακέτο E-views, εργασίες, φροντιστήρια

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις

 

• Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (2-3 παρουσιάσεις θεμάτων στα Αγγλικά)