• Τίτλος του μαθήματος

Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6128

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα αυτό θα αναπτύξουν την ικανότητα να κατασκευάζουν ερωτηματολόγια για δειγματοληπτικές έρευνες και επίσης, να εποπτεύουν την εκτέλεση μιας δειγματοληπτικής έρευνας.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Ειδικά Θέματα Στρωματοποιημένης Δειγματοληψίας (Επίδραση Αποκλίσεων από τον Βέλτιστο Καταμερισμό, Επιδράσεις των Σφαλμάτων στα Μεγέθη των Στρωμάτων, Μέθοδοι Καταμερισμού με Περισσότερες της μιας Μονάδες, Στρωματοποίηση κατά Δύο Κριτήρια, Ελεγχόμενη Επιλογή, εκ των Υστέρων Στρωματοποίηση (Στρωματοποίηση μετά την Λήψη του Δείγματος, Poststratification), Τεχνικές Εκτίμησης στο πλαίσιο Δειγματοληπτικών Ερευνών (Εκτιμήτριες Λόγου, Εκτιμήτριες Λόγου Δύο Λόγων, Πολυμεταβλητές Εκτιμήτριες Λόγου, Εκτιμήτριες Γινομένου, Εκτιμήτριες Διαφοράς και Παλινδρόμησης, Εκτιμήτριες Διασποράς), Ειδικά Θέματα Δειγματοληψίας Κατά Ομάδες (Συγκρίσεις Ακρίβειας, Διασπορά μέσω του Συντελεστή Συσχέτισης μεταξύ Ομάδων (intracluster correlation), Συναρτήσεις Διασποράς, Ομάδες Διαφορετικών Μεγεθών, Δειγματοληψία με Πιθανότητα Ανάλογη του Μεγέθους των Ομάδων, Δειγματοληψία με Άνισες Πιθανότητες), Πολυσταδιακή Δειγματοληψία (Λήψη Δείγματος Μονάδων από Δείγμα Συνθετότερων Μονάδων, Multistage Sampling, Subsampling) (περίπτωση Ισομεγεθών Δειγματοληπτικών Μονάδων, περίπτωση Ανισομεγεθών Δειγματοληπτικών Μονάδων, επιλογή των Σχετικών Μεγεθών των Δειγμάτων στα διάφορα στάδια της Δειγματοληψίας (Sampling and Subsampling fractions) Διπλή Δειγματοληψία, Δειγματοληψία στην περίπτωση Χρονοσειρών, Δειγματοληψία κατά Περιοχές (Area Sampling), Δειγματοληψία σε Δύο Φάσεις, Εννοιολογικά Θέματα που ανακύπτουν από την Παρουσία μη Δειγματοληπτικών Σφαλμάτων κατά την Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Ερευνών (Σφάλματα Πλαισίου, Ατελή Πλαίσια, Σφάλματα μη Απάντησης και οι Στατιστικές Επιδράσεις τους, Σφάλματα Μέτρησης, Μεταβλητότητα κατά την Μέτρηση)

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παρουσιάσεις εργασιών

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Αξιολόγηση εργασιών και παρουσίασης αυτών.

 

• Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά / Αγγλικά