• Τίτλος του μαθήματος

Μη Παραμετρική Στατιστική

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6113

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος:

Εκμάθηση βασικών αρχών μη-παραμετρικής στατιστικής, εισαγωγή στη σύγχρονη μη-παραμετρική στατιστική.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο. Δύο 2ωρες διαλέξεις ανά εβδομάδα.

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Εισαγωγή στη Στατιστική.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

Έλεγχοι βασισμένοι στην διωνυμική κατανομή: διωνυμικός έλεγχος για ποσοστά, διωνυμικός έλεγχος για εκατοστιαία σημεία, όρια ανοχής, προσημικός έλεγχος, παραλλαγές προσημικού έλεγχου (έλεγχος Mc Nemar, έλεγχος Cox και Stuart, έλεγχος συσχέτισης), έλεγχος Wilcoxon, έλεγχος των προσημασμένων τάξεων μεγέθους Wilcoxon (περιπτώσεις ενός και δύο δειγμάτων), έλεγχος Mann-Whitney, πίνακες συνάφειας, έλεγχος διάμεσου, μέτρα εξάρτησης, έλεγχοι συσχέτισης, έλεγχος Χ2 καλής προσαρμογής, βαθμολογικοί έλεγχοι (rank tests), έλεγχος διακύμανσης, μη παραμετρική γραμμική παλινδρόμηση, μη παραμετρική μονότονη παλινδρόμηση, στατιστικές συναρτήσεις τύπου Kolmogorov και Smirnov, έλεγχος Lilliefors (κανονικότητας και εκθετικότητας).

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

Διδακτικά Βοηθήματα:

o   Ξεκαλάκη, Ε. (2001). Μη Παραμετρική Στατιστική.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

o   Ξεκαλάκη, Ε. (2001). Μη Παραμετρική Στατιστική.

o   Daniel, W. W. (1990). Applied Nonparametric Statistics, PWS-Kent.

o   Lehmann, E.L. (1975). Non Parametric Statistical Methods Based on Ranks, Holden Day.

o   Maritz (1995). Distribution-Free Statistical Methods, 2th Edition, Chapman-Hall

o   Noether, G.E. (1976). Elements of Non-Parametric Statistics, Wiley

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Η θεωρία θα διασαφηνίζεται στην πράξη με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση