Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος 

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ

 

Kωδικός αριθμός του μαθήματος

 6042

                                                                     

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες (α) σειρών συναρτήσεων και (β)  του λογισμού συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (μερικές παράγωγοι, μέγιστα ελάχιστα σαγματικά, πολλαπλασιαστές Lagrange, πολλαπλά ολοκληρώματα κ.λ.π.) με επίκεντρο τις μελλοντικές εφαρμογές των εννοιών αυτών στη στατιστική, τις πιθανότητες και τις εφαρμογές τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις οικονομικές επιστήμες.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο, παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.

 

Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Σειρές συναρτήσεων (δυναμοσειρές, σειρές Taylor, σειρές Fourier) και εφαρμογές.

Σημειακή και ομοιόμορφή σύγκλιση και εφαρμογές.

Γεωμετρία στον R^{n}

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.

Όριο, Συνέχεια, Παραγώγιση, Ολοκλήρωση.

Βελτιστοποίηση και πολλαπλασιαστές Lagrange και εφαρμογές.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Marsden and Tromba, Vector Calculus (ελληνική μετάφραση)

o   Thomas and Finney, Calculus (ελληνική μετάφραση)

o   Αθανασιάδης, Γιαννακούλιας, Γιωτόπουλος, Γενικά Μαθηματικά τομός Ι

o   Κατερίνης, Φλυτζάνης, Ανώτερα Μαθηματικά

o   Συμπληρωματικές Σημειώσεις του μαθήματος από τον διδάσκοντα όπου χρειαστεί.

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διδασκαλία στην αίθουσα και διαδραστικά φροντιστήρια. Εργαστήρια υπολογιστών σε Octave.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελικό διαγώνισμα (70%) και ενδιάμεσες ασκήσεις (30%).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική Γλώσσα

Αν υπάρχει αρκετή ζήτηση από τους φοιτητές του Erasmus το μάθημα διδάσκεται (χωριστά από την Ελληνική) και στα αγγλικά, αλλιώς μπορεί να δοθεί σαν μάθημα μελέτης.