Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6012

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να εκτιμούν άγνωστες παραμέτρους χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία, να κατασκευάζουν διαστήματα εμπιστοσύνης τα οποία θα περιέχουν τις άγνωστες παραμέτρους με τη επιθυμητή πιθανότητα και να διεξάγουν στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για συγκεκριμένα προβλήματα.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση, Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στις Πιθανότητες».

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες σημειακών εκτιμητριών (συνέπεια, αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, επάρκεια), μέθοδοι σημειακής εκτίμησης (μέθοδος των ροπών, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας). Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές.
Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, αναλογίες και διακυμάνσεις ενός πληθυσμού και για την διαφορά μέσων τιμών, αναλογιών και διακυμάνσεων στην περίπτωση κανονικών και μη-κανονικών πληθυσμών.
Έλεγχοι υποθέσεων, στατιστικές υποθέσεις, έλεγχοι υποθέσεων για παραμέτρους πληθυσμών όπως μέσες τιμές, αναλογίες, διακυμάνσεις, σύγκριση παραμέτρων σε δύο πληθυσμούς, επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-τιμή), ισχύς ενός στατιστικού ελέγχου, καθορισμός μεγέθους δείγματος.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Panaretos, J. Introduction to Probability and Statistical Inference. (In Greek).

o   Newbold, P., Carlson, W. and Thorne, B. 'Statistics for Business and Economics'.

o   Berry, D. and Lindgren, B. ‘Statistics Theory and Methods’.

o   Freund, J. ‘Mathematical Statistics with applications’.

o   Walpole, R., Myers, R. and Myers, S. ‘Probability and Statistics’.

o   Wonnacott, T. H. and Wonnacott, R. J. Introductory Statistics. 4th edition, J. Wiley & Sons.

o   Alder, H. L. and Roessler, E. B. Introduction to Probability and Statistics. 6th edition, W. H. Freeman & Company.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παρακολούθηση διαλέξεων, παρακολούθηση φροντιστηρίων, επίλυση ασκήσεων

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις