Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

 

• Τίτλος του μαθήματος   

Εισαγωγή στις Πιθανότητες                                       

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6001

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

o   Κατανοούν τον τρόπο αντιστοίχησης πιθανοτήτων σε ενδεχόμενα

o   Επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τους νόμους των πιθανοτήτων

o   Αναθεωρούν πιθανότητες με τη χρήση του κανόνα του Bayes

o   Επιλέγουν το κατάλληλο πιθανοθεωρητικό μοντέλο για το πρόβλημα τους.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

o   Ενδεχόμενα

o   Δειγματικός Χώρος

o   Αξιωματική θεμελίωση των πιθανοτήτων

o   Βασικά θεωρήματα

o   Δεσμευμένη πιθανότητα

o   Θεώρημα ολικής πιθανότητας και θεώρημα του Bayes

o   Ανεξάρτητα ενδεχόμενα

o   Αρχές απαρίθμησης

o   Τυχαία μεταβλητή

o   Συνάρτηση κατανομής

o   Ροπές

o   Διακριτές και Συνεχείς κατανομές,

o   Ειδικές διακριτές κατανομές

-        Poisson

-        Διωνυμική

-        Γεωμετρική

-        Αρνητική διωνυμική

o   Ειδικές συνεχείς κατανομές

-        Ομοιόμορφη

-        Κανονική

-        Εκθετική

-        Γάμα

-        Βήτα

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theory and its Applications. Wiley, N.Y.

o   Hoel,P.G., Port, S.C. and Stone, C. J. (1971). Introduction to Statistical Theory. Houghton-Mifflin.

o   Hogg, R. and Graig, A. (1970). Introduction to Mathematical Statistics, Third Ed., The Macmillan Co., New York.

o   Hogg,R.V. and Tanis,E.A. (2000). Probability and Statistical Inference. Prentice Hall.

o   Mendenhall, W., Beavec R.J. & Beaver, B.M. (1999): Introduction to Probability & Statistics (10th edition), Duxbury Press.

o   Mood, A., Graybill, F. and Boes, D. (1974). Introduction of the Theory of Statistics. McGraw-Hill.

o   Ross, S. (1976). “A First Course in Probability”. Collier, Macmillan, New York.

o   Ross, S. (1983). “Introduction to Probability Models”. 2nd Ed. Academic Press, New York.

o   Roussas, G.G. (2003). An introduction to Probability and Statistical Inference. Academic Press,.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Εργασίες

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση