Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6112

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o    Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., Χρήστου, Γ. (1994). Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Εκδόσεις Μπένου.

o    Dornbusch, R., Fisher, S. (1993). Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική.

o    Samuelson, P. (1975). Οικονομική, Εκδόσεις Παπαζήση.

o    Δρανδάκης, Ε., Μπήτρος, Γ., Μπαλτάς, Ν. (1991). Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις «Το Οικονομικό».

o    Α. Κώττη και Γ. Κώττης (1996). Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονομική, Εκδόσεις «Το Οικονομικό».

o    Θ. Λιανός και Θ. Μπένος (1996). Μακροοικονομική Ανάλυση και Δημοσιονομική Πολιτική, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ.

o    Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (1994). Economics, Vol.1 & 2, Mc Grow Hill Book Company.

o    Mankiw, N. G. (1994). Macroeconomics, Worth Publications, USA.

o    Mankiw, N. G. (1998). Principles of Microeconomics, The Dryden Press.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.