Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Εισαγωγή στη Στατιστική

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6031

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τεχνικές περιγραφικής στατιστικής με τη χρήση των στατιστικών πακέτων και να βγάλει συμπεράσματα για την συμπεριφορά τους.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή στη Στατιστική, Βασικές έννοιες, Περιγραφική Στατιστική: μέθοδοι συλλογής δεδομένων και παρουσίασης δεδομένων, μέτρα θέσης, μεταβλητότητας, σχετικής θέσης, σχετικής μεταβλητότητας, ασυμμετρίας και κύρτωσης, Τεχνικές EDA, Εισαγωγή στη Θεωρία Παλινδρόμησης και χρονολογικών σειρών, Στατιστικά πακέτα: MINITAB, SPSS.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις, εργαστήρια

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση στη θεωρία και στους υπολογιστές