Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Εισαγωγή  στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και  Χρηματοοικονομική

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6163

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Αναγνωρίζει και καταχωρεί Λογιστικά γεγονότα και καταρτίζει Ηλεκτρονικά Λογιστικές Καταστάσεις.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο / Εργαστήρια-Φροντιστήρια

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών λογιστικών εννοιών, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και τη χρήση των λογιστικών καταστάσεων. Πρόσθετος σκοπός είναι η γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγνώριση των διαφόρων οικονομικών γεγονότων, την ενσωμάτωσή τους στο λογιστικό σύστημα και την παρουσίαση των οικονομικών συνεπειών τους. Συνεπώς, το μάθημα δίνει έμφαση τόσο σε θέματα θεωρίας όσο και πρακτικής στην κατάρτιση των Λογιστικών Καταστάσεων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το μάθημα επίσης θα καλύψει την ηλεκτρονική παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Χρηματοοικονομική Λογιστική , Α. Μπάλλας , Δ. Χέβας

o   Χρηματοοικονομική Λογιστική- IFRS  4η έκδοση Δ. Γκίκας Α.Παπαδάκη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Επίλυση προβλημάτων βασισμένων σε πραγματικά οικονομικά γεγονότα. Ικανότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας οικονομικών καταστάσεων.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελικές εξετάσεις