Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6023

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να:

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων

Γραμμική Άλγεβρα

Μαθηματικός Λογισμός

Θεωρία Κατανομών

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις σε αμφιθέατρο – Διαδραστικό υλικό μέσω e-class.

Εργαστήριο σε αίθουσα Η/Υ.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις

 

• Πρακτική άσκηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις