• Τίτλος του μαθήματος

Ειδικά Θέματα Δειγματοληπτικών Ερευνών

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6607

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα αναμένεται να είναι ικανοί να αξιολογήσουν αν σε ένα πρακτικό πρόβλημα, όπου θα χρησιμοποιηθεί δειγματοληπτική έρευνα, αν η κλασσική προσέγγιση είναι καταλληλότερη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή εάν μία από τις εναλλακτικές μεθόδους που είναι διαθέσιμες στην βιβλιογραφία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα το σκοπό της μελέτης της συγκεκριμένης κατάστασης. Θα δοθεί έμφαση σε παρατηρούμενα δεδομένα (observational data), όπου πολλοί στατιστικοί κανόνες που βασίζονται στην τυχαιότητα δεν είναι εφαρμόσιμοι.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου όλων των Υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Στον πειραματικό σχεδιασμό ο ερευνητής διαμορφώνει την μελέτη με τρόπο ώστε τα στοιχεία που θα προκύψουν και θα συγκριθούν να υπόκεινται πλήρως στους κανόνες της τυχαιότητας. Αντίθετα, στις μελέτες όπου απλώς καταγράφονται οι παρατηρήσεις όπως και όποτε υποπέσουν στην αντίληψη του ερευνητή οι κανόνες τις τυχαιότητας δεν πληρούνται. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν είναι δυνατόν για αντικειμενικούς ή για οικονομικούς λόγους να σχεδιασθεί και να εκτελεσθεί ένα τυχαιοποιημένο πείραμα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που έχουν συλλεγεί.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις δύο αυτές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς και ενδιαφέρουσες πρακτικές εφαρμογές.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Observational Studies (Series in Statistics), Rosenbaum, Paul R., Springer, 2002

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παρουσιάσεις εργασιών

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Συνεχής αξιολόγηση εργασιών και παρουσιάσεων των εργασιών από τους φοιτητές

 

• Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλικά