Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

 

• Τίτλος του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6276

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να αναλύσουν οικονομικά δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών υποδειγμάτων

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και στους υπολογιστές

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Οικονομετρία

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

o   Εισαγωγή στο αντικείμενο της εφαρμοσμένης οικονομετρίας.

o   Γραμμικό υπόδειγμα - παραβίαση των βασικών υποθέσεων.

o   Οικονομετρικά υποδείγματα – υποδείγματα χρονολογικών σειρών.

o   Μη γραμμικά υποδείγματα.

o   Στασιμότητα και έλεγχοι στασιμότητας .

o   Συνολοκλήρωση και έλεγχοι συνολοκλήρωσης.

o   Υποδείγματα Διόρθωσης Σφαλμάτων

o   Ανάλυση Panel δεδομένων.

o   Χρήση στατιστικών/οικονομετρικών πακέτων.

 

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Οικονομετρία, Τζαβαλής Ηλίας 

o   Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών,  Δημέλη Σοφία

o   Μακροοικονομικά μεγέθη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Δημέλη Σοφία    

o   Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Κιντής Ανδρέας

o   Εισαγωγή στην Οικονομετρία, τόμος 2, Χρήστου Γεώργιος

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παρουσίαση θεωρίας στην αίθουσα διδασκαλίας και εφαρμογή τους σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών πακέτων.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελική εξέταση μαθήματος και εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος

 

 

• Πρακτική άσκηση

Εφαρμογη σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.