Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

 

• Τίτλος του μαθήματος

Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6617

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να αναλύσουν χρηματοοικονομικά δεδομένα.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και στους υπολογιστές

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Τα θέματα που θα καλύψουμε είναι συνοπτικά τα εξής:

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ιωάννης Βρόντος

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παρουσίαση θεωρίας στην αίθουσα διδασκαλίας και εφαρμογή τους σε πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών πακέτων.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελική εξέταση μαθήματος

 

• Πρακτική άσκηση

Εφαρμογη σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.