Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Διαχείριση ρίσκου Ι

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6627

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να κατανοούν στοιχεία διαχείρισης ρίσκου με χρονοσειρές αποδόσεων.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Χρονοσειρές. Προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσα τουλάχιστον μιας εκ των R,MATLAB, C,C++.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή. Ρίσκο και πρόγνωση.  Κερδοσκόποι και επενδυτές.  Προθεσμικά προϊόντα και δικαιώματα επιλογής. Κάλυψη κινδύνου,  «Ελληνικοί» δείκτες.  Μόχλευση, στρατηγικές, αρμπιτράζ. Ο ρόλος της μεταβλητότητας. Ο ρόλος της πρόβλεψης της μεταβλητότητας.  Μοντέλα πρόβλεψης μεταβλητότητας.  Προβλήματα και επεκτάσεις.  Value at Risk.  Μέθοδοι εκτίμησης.  Εκτίμηση με προσομοίωση. Εφαρμογή σε αληθινά δεδομένα χρηματιστηρίου.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Δίδονται 2 υποχρεωτικές εργασίες τον χρόνο

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Βαθμοί από εργασίες και εξετάσεις

 

• Πρακτική άσκηση

Δίδονται 2 εργασίες τον χρόνο