• Τίτλος του μαθήματος

 Βιοστατιστική και Επιδημιολογία

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6246

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος:

Εκμάθηση βασικών αρχών Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας, Ιατρικής έρευνας και των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές.

 

• Τρόπος παράδοσης

Δύο 2ωρες διαλέξεις ανά εβδομάδα. Ένα 2ωρο εργαστηριακό μάθημα (σε Η/Υ) ανά δύο εβδομάδες.

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Εισαγωγή στη Στατιστική. Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στην Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Διακύμανσης και σχεδιασμός πειραμάτων. Μη Παραμετρική Στατιστική. Προγραμματισμός με R/Splus. Ανάλυση Δεδομένων.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Σκοπός του Μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής στις Βασικές έννοιες της Επιδημιολογίας και στις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις Ιατρικές και Βιολογικές Μελέτες. Έμφαση θα δοθεί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει περιγραφή των παρακάτω εννοιών:

Ιατρικές και επιδημιολογικές μελέτες, μέτρα νοσηρότητας και κινδύνου (έμφαση δίδεται σε 2x2 πίνακες συνάφειας), διαγνωστικοί έλεγχοι, κλινικές δοκιμές, cross-over trials, επιπλέον μέθοδοι για κατηγορικά δεδομένα, συγχυτικοί παράγοντες, παράγοντες τροποποίησης επιδράσεων, τρόποι εξουδετέρωσης ή αδρανοποίησης των συγχυτικών παραγόντων, υπολογισμός μεγέθους του δείγματος, εισαγωγή στη λογιστική παλινδρόμηση εισαγωγή, στα επιδημικά υποδείγματα, έλεγχος λοιμωδών νόσων.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Διδακτικά Βοηθήματα:

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Κάθε δύο εβδομάδες δίδεται 2ώρο εργαστηριακό μάθημα ακολουθούμενο από προαιρετικές ασκήσεις.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση