Τίτλος του μαθήματος

Αριθμοδείκτες και Επίσημες Στατιστικές

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6114

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

o   μελετούν μεθόδους υπολογισμού αριθμοδεικτών.

o   αξιολογούν δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μεγεθών της καθημερινότητας.

o   αντιλαμβάνονται  εθνικές και διεθνείς επίσημες στατιστικές.

 

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Έννοια δεικτών, αριθμοδεικτών – εισαγωγικές έννοιες. Αριθμοδείκτες απλών και σύνθετων μεγεθών. Επιλογή αγαθών και υπηρεσιών. Βάση σύγκρισης αριθμοδεικτών. Μαθηματικοί τύποι και σταθμίσεις. Αξιολόγηση μαθηματικών τύπων. Σχέση μαθηματικών τύπων Laspeyres και Paasche. Αλυσωτοί αριθμοδείκτες. Μεταβολές δείγματος και σταθμίσεων. Εποχικά είδη. Ατομικοί, ειδικοί και γενικοί δείκτες. Σύνδεση αριθμοδεικτών. Επίδραση μεταβολής ατομικών και ειδικών δεικτών στο γενικό δείκτη. Σφάλματα: σφάλματα ανομοιογένειας, δειγματοληπτικά σφάλματα. Χρήση αριθμοδεικτών. Δείκτες συγκέντρωσης. Επίσημες στατιστικές. Διεθνές στατιστικό σύστημα. Ελληνικό στατιστικό σύστημα. Επιλογή παρουσίασης αριθμοδεικτών από το ελληνικό και διεθνές στατιστικό σύστημα: Δείκτης τιμών καταναλωτή - Έρευνες οικογενειακού προϋπολογισμού. Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Δείκτες τιμών εισροών - εκροών γεωργίας – κτηνοτροφίας. Δείκτες απασχόλησης και κόστους εργασίας. Δείκτης φτώχειας του ΟΗΕ. Δείκτης κόστους ωριαίας εργασίας της Eurostat. Δείκτες τιμών βασικών ειδών διατροφής του  FAO. Δείκτης τιμών βιομηχανικών προϊόντων της Διεθνούς Τραπέζης. Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας (οικονομικά βαρόμετρα, Leaders – Coinciders –  Laggers).

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Βασικό σύγγραμμα

 

o   Τζωρτζόπουλος Π., Α Λειβαδά (2012) «Αριθμοδείκτες και Επίσημες Στατιστικές», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία

 

o   Τζωρτζόπουλος Π., Α Λειβαδά (2010) «Αριθμοδείκτες: Θεωρία και Εφαρμογές», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

o   Τζωρτζόπούλος Π., «Δειγματοληπτικά Σφάλματα Αριθμοδεικτών» (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη) (out οf Ρrint)

o   Κεβόρκ Κ. «Στατιστικές μέθοδοι: Aριθμοδείκτες»

o   Αllen, R.G.D: (1975) "Index Numbers ίn Theory and Practice", The MacMillan Press Ltd., London and Basingstοke.

o   Banerjee, K.S (1975) "Cοst of living Numbers: Practice, Precision and Theory", Statistics:textbooks and Monographs, Vol.II, Marcel Dekker Inc, New Υork

o   Fisher Ι. (1923) "The Making of Index Numbers", Houghton Mifflin Co., New York

o   Feenstra R.C, Reinsdorf M.B (2003) "Should Exact Index Numbers have Standard Εrrors? Theory and Application to Asian Growth" in Hαrd tο Meαsure Goods αnd Serνices: Essαys in Memory οf Ζνί Griliches.

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Ασκήσεις, εργασίες

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις