Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Ανάλυση Κατηγορικών δεδομένων

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6108

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί να:

o   εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων σε ευρύ φάσμα σχετικών προβλημάτων 

o   συσχετίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων με ένα στατιστικό μοντέλο τέτοιων  δεδομένων

o   διατυπώνει το πρόβλημα σύμφωνα με το μοντέλο

o   αναλύει τα κατηγορικά δεδομένα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Είδη κατηγορικών μεταβλητών, πίνακες συνάφειας (2x2), από κοινού, περιθώριες και δεσμευμένες πιθανότητες. Ανεξαρτησία κατηγορικών μεταβλητών. Τρόποι σύγκρισης δύο ποσοστών (διαφορά δύο ποσοστών, relative risk, odds ratio). Τρόποι δειγματοληψίας και τύποι ερευνών. Μέτρα συσχέτισης σε (2x2) και (IxJ) πίνακες συνάφειας. Έλεγχος ανεξαρτησίας με X2. Χρήση καταλοίπων, διαμέριση του X2. Έλεγχος ανεξαρτησίας σε διατεταγμένα δεδομένα. Σύγκριση εξαρτημένων ποσοστών. Πολυδιάστατοι πίνακες συνάφειας, πλήρης, μερική και δεσμευμένη ανεξαρτησία. Λογιστική παλινδρόμηση για κατηγορικές δίτιμες εξαρτημένες μεταβλητές, λογαριθμικά μοντέλα για πίνακες συνάφειας (IxJ) και (IxJxΚ).

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διδασκαλία, εργασίες και συζήτηση στην τάξη

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση, και προαιρετικές εργασίες