Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Ανάλυση Επιβίωσης

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6118

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν:

o   Γνωρίσει και κατανοήσει την Ανάλυση Επιβίωσης.

o   Αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη θεωρία και τις μεθόδους.

o   Πρακτικές δεξιότητες για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης.

o   Βασικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για την Ιατρική Στατιστική και τη      βιοστατιστική.

 

Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος «Θεωρητική Στατιστική».

 

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Δεδομένα επιβίωσης και χαρακτηριστικά. Περικομμένα Δεδομένα (left, 
right, interval) και
τύποι περικοπής. Ορισμός συναρτήσεων χρόνου επιβίωσης (συνάρτηση 
επιβίωσης, συνάρτηση βαθμού
κινδύνου, μέση υπολειπόμενη ζωή) και οι μεταξύ τους σχέσεις. 
Παραδείγματα δεδομένων επιβίωσης.
Παραμετρικά Μοντέλα Χρόνου Επιβίωσης: Εκθετική, Weibull, Log-logistic, 
Γάμμα, Λοιπές Κατανομές.

Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης. Μέθοδοι Εκτίμησης Συναρτήσεων 
Επιβίωσης: Product-Limit (Kaplan-Meier)
και Nelson-Aalen Εκτιμήτριες. Τυπικά σφάλματα, τύποι διαστημάτων 
εμπιστοσύνης (plain, log, cloglog) και
συμπερασματολογία. Μέθοδοι Σύγκρισης Συναρτήσεων Επιβίωσης: Έλεγχος 
Logrank και γενικεύσεις
(Wilcoxon, Peto, Fleming-Harrington κτλ). Επέκταση σε περισσότερα απο 
2 δείγματα.

Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης. Κατανομές και προσαρμογή κατανομών με 
τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας.
Έλεγχοι υποθέσεων (Wald, likelihood ratio και Score τεστς), 
ασυμπτωτική θεωρία, τύποι διαστήματων
εμπιστοσύνης και συμπερασματολογία. Γενικεύσεις για 2 δείγματα.

Ημί-παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης: Αναλυση Επιβιωσης με βοηθητικές 
μεταβλητές, μοντέλα
αναλογικών κινδύνων. Cox Proportional Hazard μοντέλο: Μερική 
πιθανοφάνεια και συμπερασματολογία.
Ερμηνεία μοντέλου μέσω παραδειγμάτων.

Πρακτική Ανάλυση Επιβίωσης και χρήση στατιστικών πακέτων.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Διδακτικό Βοήθημα:

o   Μπεσμπέας, Π. (2012). Ανάλυση Επιβίωσης.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

o   Cox, D.R. and Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London. 
Chapman and Hall.

o   Kalbfleisch, J.D. and Prentice, R.L. (1980). The Statistical Analysis 
of Failure Time Data. New York. Wiley.

o   Lawless, J.F. (1982). Statistical Models and Methods for Lifetime 
Data. New York. Wiley.

o   Lee, E. T. (1992). Statistical Methods for Survival Data Analysis, New 
York, John Wiley and Sons.

o   Miller, R.G. (1981). Survival Analysis. New York. Wiley.

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις, εργαστήρια υπολογιστών, φροντιστήρια

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτές εξετάσεις