Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6014

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να οργανώνει ένα πείραμα, να αναλύει τα δεδομένα του πειράματος χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές μεθοδολογίες και να αναπτύσσει συμπερασματολογία σε σχέση με τα ερωτήματα που του είχαν τεθεί.

 

  Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση».

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή στον πειραματικό σχεδιασμό. Κύριες αρχές του πειραματικού σχεδιασμού. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Προϋποθέσεις του μοντέλου. Το πλήρως τυχαιοποιημένο σχεδιασμό κατά μπλοκ. Λατινικά και Ελληνολατινικά τετράγωνα. Ανάλυση συνδιακύμανσης. Παραγοντικοί σχεδιασμοί. Ο γενικευμένος παραγοντικός σχεδιασμός. Ο 2κ παραγοντικός σχεδιασμός. Confounding στον 2κ παραγοντικό σχεδιασμό.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

o   Βασδέκης, Β. Ψαράκης, Σ. (2002). Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων.

o   Christensen, R. (1996). Analysis of Variance, Design and Regression, Chapman & Hall.

o   Montgomery, D.C. (2005). Design and Analysis of Experiments. J. Wiley New York, 6th edition.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις και φροντιστήρια

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Γραπτή εξέταση