• Τίτλος του μαθήματος

Ανάλυση Δεδομένων Ι

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6005

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  1. Αναλύουν δεδομένα
  2. Γράφουν στατιστικές αναφορές σε βασικό επίπεδο

 

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων: Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση, Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων.

Πιο ειδικά: Οι φοιτητές για να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι» θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ».

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε προβλήματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων όπως η Διοικητική Επιστήμη, το Μάρκετινγκ, Ψυχολογία, Ιατρική, Αθλητισμός και Κοινωνικές επιστήμες. Γίνεται επισκόπηση των παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων για ένα και δύο δείγματα (t-tests και Wilcoxon tests), της ανάλυσης παλινδρόμησης και της ανάλυσης διακύμανσης. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των μεθόδων με τη χρήση του SPSS (και Splus/R) και στη επίλυση προβλημάτων. Ενδιαφέροντα πραγματικά δεδομένα και προβλήματα επιλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος με σκοπό να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών.

Η ύλη του μαθήματος θα έχει την ακόλουθη μορφή:

ΜΕΡΟΣ Α: Στατιστικές Μέθοδοι σε απλά προβλήματα με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

(Περιγραφική ανάλυση, διαγραμματική απεικόνιση, προσομοίωση τυχαίων αριθμών από θεωρητικές κατανομές, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων για 1 και 2 ανεξάρτητα δείγματα, έλεγχοι υποθέσεων για 2 εξαρτημένα δείγματα, πίνακες συνάφειας, απλή και πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης, ανάλυση διακύμανσης.)


ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση Σύνθετων και ρεαλιστικών προβλημάτων.

(αναφέρονται ενδεικτικά μερικά: Οι εκρήξεις του πίδακα "Old Faithful". Η έκρηξη του Διαστημικού Λεωφορείου Challenger. Σχιζοτυπία και Συμπεριφορά Καταναλωτή. Ανάλυση αθλητικών δεδομένων Ανάλυση Δεδομένων Ιατρικών Προβλημάτων)

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

Διδακτικά Βοηθήματα:

o   Norusis, Marija J. (2005). Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το SPSS 12.0. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

o   Τσάντας, Μωϋσιάδης, Μπαγιάτης, Χατζηπαντελής (1999). Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων (SPSS EXCEL S-PLUS). Εκδόσεις Ζήτη

o   Howitt, D. and Cramer, D. (2010). Στατιστική με SPSS 16. 4η Αγγλική Έκδοση. Εκδόσεις κλειδάριθμος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

o   Chatterjee S., Handcock M.S., Simonoff J.S. (1995). A Casebook for a First Course in Statistics and Data Analysis.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Κάθε εβδομάδα δίδεται 2ώρο εργαστηριακό μάθημα. Κάθε εβδομάδα δίδονται προαιρετικές ασκήσεις. Το 50% του μαθήματος βαθμολογείται από γραπτή εργασία (και προφορική παρουσίαση – εξέταση της) ενώ το υπόλοιπο 50% από γραπτής εξέτασης.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Το 50% του μαθήματος βαθμολογείται από γραπτή εργασία (και προφορική παρουσίαση – εξέταση της) ενώ το υπόλοιπο 50% από γραπτής εξέτασης.